Defining tomorrow today
Mwanga Hakika Microfinance Bank LimitedMwanga Hakika Microfinance Bank LimitedMwanga Hakika Microfinance Bank Limited
+255 22 276 0211/12
Mwanga Hakika Microfinance Bank LimitedMwanga Hakika Microfinance Bank LimitedMwanga Hakika Microfinance Bank Limited

USD: Buying 2,318.00 – Selling 2,349.00 | GBP: Buying 2,965.00 – Selling 3,087.00 | EUR: Buying 2,660.00 – Selling 2,780.00 | ZAR: Buying 125.00 – Selling 139.00 | KES: Buying 20.00 – Selling 23.00

  • Home
  • Forex
  • USD: Buying 2,318.00 – Selling 2,349.00 | GBP: Buying 2,965.00 – Selling 3,087.00 | EUR: Buying 2,660.00 – Selling 2,780.00 | ZAR: Buying 125.00 – Selling 139.00 | KES: Buying 20.00 – Selling 23.00